:: نرم افزار ماد ::

 

امروزه در مجموعه هایی چون شرکتها، سازمانها، صنایع، دانشگاهها، کتابخانه ها و ... مقادیر بسیاری زیادی از منابع ارزشمند به صورت آرشیو دیجیتال و در قالب فایل های الکترونیک وجود دارد، اما در اغلب این مراکز این منابع عملا بلا استفاده مانده اند.

مشکل کجاست؟

بزرگترین مشکل مشترک بین مجموعه های فوق الذکر عدم وجود سیستم مناسبی است که بتواند:

شرایط به اشتراک گذاری فایل ها را در شبکه فراهم آورد.

امکان مدیریت کاربران و سطح دسترسی آنها به منابع راممکن سازد 

مکانیزم مناسبی جهت جستجو و استفاده از فایل ها در اختیار گذارد.