مجموعه نرم افزارهای کاد   :: رشته ها ::


:: توصیح: قیمت ها و لیست منابع مندرج در این صفحه مربوط به نسخ تک کاربر مجموعه نرم افزاهای کاد می باشد. در صورت لزوم جهت آگاهی از قیمت نسخه شبکه (وب و ویندوز) و فهرست منابع مربوطه با واحد فروش شرکت تماس حاصل نمائید.


| عمومی | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

کاد انگلیسی 1: این محصول حاوی 545 جلد کتاب در بخشهای Vocabulary, Grammar, Idioms, Dictionary ,Listening & Speaking, Reading, Writing و 670 رمان و کتاب داستان می باشد. برخلاف سایر محصولات ، کاد انگلیسی شامل کتب دانشگاهی این رشته نیست، بلکه شامل کتابهایی است که در آموزشگاههای زبان از آنها استفاده می گردد، بنابراین برای تمام اقشار جامعه کاربرد دارد.

قیمت : 56000 تومان خرید | دریافت لیست


کاد انگلیسی 2: این محصول حاوی 518 جلد کتاب در زمینه امتحانات بین المللی زبان انگلیسی از جمله: CPE, CAE, FCE, GMAT, GRE, TOEFL, IELTS  می باشد.

قیمت : 55000 تومان خرید | دریافت لیست


 

| علوم پایه | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

کاد شیمی : این محصول حاوی 1235 جلد کتاب (از 2004 به بعد) در کلیه گرایشها می باشد.

:: از تاریخ 92/12/01 مجموعه های کاد شیمی 1و2 و شیمی تکمیلی ادغام و در قالب کاد شیمی ارائه می گردد.

قیمت : 80000 تومان خرید | دریافت لیست


کاد ریاضیات و آمار : این محصول حاوی 2517 جلد کتاب (از 2003 به بعد) در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 88000 تومان خرید دریافت لیست


کاد فیزیک : این محصول حاوی 1868 جلد کتاب (از 2000 به بعد) در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 83000 تومان خرید | دریافت لیست

 

کاد بیولوژی : این محصول حاوی 1326 جلد کتاب (از 2008 به بعد) در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 81000 تومان خرید دریافت لیست


| فنی و مهندسی | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


کاد برق : این محصول حاوی 1294 جلد کتاب ( از 2009 تا 2017) در کلیه گرایشها می باشد.

:: از تاریخ 92/12/01 مجموعه های کاد برق 1و2 و برق تکمیلی ادغام و در قالب کاد برق ارائه می گردد.

قیمت : 89000 تومان خرید دریافت لیست


کاد صنایع : این محصول حاوی 1677 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

 قیمت : 70000 تومان خرید دریافت لیست


کاد صنایع غذایی : این محصول حاوی 746 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد. 

قیمت:59000 تومان خرید دریافت لیست


کاد عمران : این محصول حاوی 930 جلد کتاب (از 2012 به بعد) در کلیه گرایشها می باشد.

 قیمت : 79000 تومان خرید دریافت لیست


کاد کامپیوتر :این محصول حاوی 1211 جلد کتاب (از 2013 تا 2017) در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 84000 تومان خرید |  دریافت لیست

کاد متالورژی : این محصول حاوی 901 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 67000 تومان خرید دریافت لیست


کاد معماری : این محصول حاوی 815 جلد کتاب (از 2004 به بعد) در کلیه گرایشها می باشد.

 قیمت :73000 تومان خرید دریافت لیست


کاد مکانیک : این محصول حاوی 1131 جلد کتاب (از 2009 به بعد) در کلیه گرایشها می باشد.

:: از تاریخ 92/12/01 مجموعه های کاد مکانیک 1و2 و مکانیک تکمیلی ادغام و در قالب کاد مکانیک ارائه می گردد.

قیمت :83000 تومان خرید دریافت لیست


کاد مهندسی کشاورزی : این محصول حاوی 583 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت :51000 تومان خرید دریافت لیست


کاد مهندسی شیمی و نفت : این محصول حاوی 1316 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 71000 تومان خرید دریافت لیست


کاد نانو تکنولوژی : این محصول حاوی 687 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 62000 تومان خرید دریافت لیست


کاد هوا فضا : این محصول حاوی 873 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

 قیمت : 60000 تومان خرید دریافت لیست

 

| علوم انسانی | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

کاد روانشناسی : این محصول حاوی 1648 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 75000 تومان خرید دریافت لیست


کاد مدیریت و اقتصاد : این محصول حاوی 3037 جلد کتاب (از 2000 به بعد) در زمینه های مختلف مدیریت ، اقتصاد و تجارت می باشد.

قیمت : 97000 تومان خرید دریافت لیست

 

کاد علوم اجتماعی : این محصول حاوی 844 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

:: این محصول پیش از تاریخ 94/02/16 تحت عنوان کاد جامعه شناسی و مردم شناسی ارائه می گردید.

قیمت : 55000 تومان خرید |  دریافت لیست


کاد حقوق : این محصول حاوی 555 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 49000 تومان خرید |  دریافت لیست


کاد فلسفه : این محصول حاوی 2808 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 86000 تومان خرید |  دریافت لیست


کاد جغرافی : این محصول حاوی 590 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 52000 تومان خرید |  دریافت لیست

کاد حسابداری : این محصول حاوی 246 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 42000 تومان خرید |  دریافت لیست


کاد علوم سیاسی : این محصول حاوی 242 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

قیمت : 41000 تومان خرید |  دریافت لیست


| علوم پزشکی | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



:: با توجه به افزایش بیش از اندازه کتاب های رشته پزشکی، از تاریخ 92/02/11 کاد پزشکی به دو مجموعه کاد پزشکی عمومی و تخصصی تفکیک شده است.


کاد پزشکی تخصصی: این محصول حاوی 866 جلد کتاب (از 2010 تا 2017) در کلیه گرایشها می باشد.

 قیمت : 81000 تومان خرید دریافت لیست


کاد پزشکی عمومی: این محصول حاوی 793 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

 قیمت : 71000 تومان خرید دریافت لیست


کاد دندانپزشکی : این محصول حاوی 143 جلد کتاب در کلیه گرایشها می باشد.

 قیمت : 42000 تومان خرید دریافت لیست